Slánské kočky

Slánské kočky
kočky z útulku
Dne 25.9.2010 byl zveřejněn tento důležitý článek ve SLÁNSKÝCH LISTECH. http://www.slanske-noviny.cz/clanek/slanske-kocky
Město si neplní zákonné povinnosti ve vztahu k opuštěným, ztraceným a týraným zvířatům.

K napsání tohoto příspěvku mě přivedla snaha pomoci opuštěným, ztraceným a týraným kočkám. Sám chovám tři kočky a láska k těmto zvířatům mě logicky přivedla k blízkému útulku koček ve Vrbičanech. Tento útulek manželů Kacálkových s názvem Srdcem pro kočky jsem osobně navštívil, abych zjistil, jak mohu nejlépe pomoci. Když přišla řeč na financování provozu, byl jsem vyveden z omylu, že na provozu se z převážné většiny spolupodílí stát a obce. Opak je pravdou, protože náklady na provoz, které činí za měsíc cca 50.000 Kč (krmivo, veterinární ošetření, podestýlka, energie, pohonné hmoty atd.) jsou z poloviny hrazeny dobrovolnými dárci a zbytek doplácí manželé Kacálkovi. Vedle finančních nákladů dali k dispozici vlastní rodinný dům a část zahrady. Je obdivuhodné, že chodí do svého zaměstnání a přitom se starají o dnes již devadesát koček. Vedle toho provádějí i odchyt koček, neboť k tomu mají příslušné osvědčení. Při osobní návštěvě jsem zjistil perfektní péči o kočky a lásku ke kočkám, bez které by to ani nešlo. S manželkou jsme se rozhodli adoptovat na dálku kočičku se jménem Zlatuška a dále jsem se zavázal propagovat útulek, který můžete navštívit na webových stránkách www.srdcemprokocky.cz.

Protože jsem se ale nespokojil s tím, že náklady na opuštěné, ztracené a týrané kočky z velké části hradí manželé Kacálkovi, začal jsem zjišťovat bližší podrobnosti a přitom jsem zjistil následující.

Podle českého právního řádu je zvíře věc, a proto se na něj vztahuje ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, které se týká ztracených a opuštěných věcí. Ve smyslu občanského zákoníku je toulavé zvíře věcí ztracenou a opuštěné zvíře věcí opuštěnou. Ustanovení § 135 občanského zákoníku v současné době zní takto:

"(1) Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.

(2) Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil.

(3) Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci podle odstavce 1, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí přiměřeně i na věci skryté, jejichž vlastník není znám, a na věci opuštěné.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužije, stanoví-li zvláštní právní předpis jinak."

Z výše uvedeného vyplývá, že primární povinnost postarat se o opuštěnou nebo ztracenou kočku má obec, na jejímž území k nálezu došlo. Obec by měla rovněž zabezpečit odchyt kočky. V obdobné věci již judikoval Nejvyšší soud viz rozsudek sp.zn. 28 Cdo 3563/2008 ze dne 11. 3. 2009, když stát odmítl uhradit náklady psímu útulku Bouchalka (od 1. 10. 2005 již ne stát ale obec). Když jsem zjišťoval na městě, jak město Slaný plní svou zákonnou povinnost, obdržel jsem následující informaci. S kočkami je to horší, zde město s žádným útulkem nespolupracuje a ani příliš neřeší problematiku koček volně žijících ve městě (jako ideální se jeví jejich odchyt, kastrace a navrácení zpět).

Co říci závěrem? Páni radní, začnete se touto problematikou zabývat a koukejte uzavřít s nějakým útulkem smlouvu, když nejste schopni dostát zákonné povinnosti postarat se o opuštěné nebo ztracené kočky vlastními silami. Posílat občany do útulku s nalezenou kočkou je pěkná věc, ale měli byste se podílet na jeho provozu.

Ing. Martin Dušák

---
Na fotografii je kocourek Vilík ze Slaného

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček