Jen kdo mluví, cítí bolest

Jen kdo mluví, cítí bolest

kočičí útulek
Tlumení bolesti u zvířat je velmi zanedbávanou oblastí. Podobně jako je tomu v medicíně humánních novorozenců, mnoho evidentně bolestivých zákroků se běžně provádí bez tlumení bolesti. Argumentuje se tím, že zvířata i novorozené děti bolest necítí, protože to nemohou sdělit.

Na začátku zamyšlení o bolesti u zvířat je užitečné si připomenout, že prosté uznání faktu, že zvířata bolest cítí, nebylo a stále ještě není vůbec žádnou samozřejmostí.

V minulosti byla zvířata všeobecně považována ve srovnání s člověkem za tvory na podstatně nižším vývojovém stupni. V důsledku, toho panoval názor, že zvířata nepociťují bolest jako člověk. Současné znalosti nám již umožňují pochopit mnohem lépe fyziologii bolesti u zvířat a člověka. Přesto tyto znalosti nejsou vždy soustavně uplatňovány v praxi. Příkladů je okolo nás velmi mnoho: zahrnují chirurgické zákroky u komerčně chovaných zvířat, jako je zkracování zobáků u kuřat, kupírování ocásků a kastrace u selat, které se běžně provádějí bez jakékoliv anestezie nebo tlumení bolesti. U domácích zvířat, o které se pečuje jako o členy rodiny, se podobným způsobem například odstraňují paspárky a kupírují ocasy nebo uši (i když některé tyto zákroky byly již v některých zemích zakázány), aniž by byla zvířata uspávána či znecitlivěna. Argumentace, která se používá pro ospravedlnění těchto zákroků, se zaměřuje na skutečnost, že k nim dochází zpravidla v období krátce po narození (do 3 týdnů) nebo že výkon je velmi krátký. Pro podporu těchto zákroků v raném věku se dále argumentuje i tím, že v tomto stadiu individuálního vývoje není ještě nervový systém, který odpovídá za rozpoznání a zpracování bolestivých podnětů, pině funkční. To by mělo zabránit vědomému vnímání podnětů, které jsou v pozdějším životě rozpoznány jako bolestivé. Stejný názor ohledně fungování nervového systému u novorozenců byl po dlouhou dobu obhajován i v humánní anesteziologii. Výsledkem bylo, že po celá sedmdesátá léta a ještě na začátku osmdesátých let museli novorozenci podstupovat menší chirurgické výkony bez jakéhokoliv tlumení bolesti.

Abychom zabránili nerozpoznanému utrpení zvířat, kterým se následně nebude nikdo zabývat, aplikuje se v oblasti výzkumu na zvířatech již dlouho tzv. princip analogie. Základem tohoto principu je předpoklad, že chirurgické zákroky, bolestivé u lidí, se považují za bolestivé u zvířat. Použije-li se tento princip při rozhodování o přípravě postupu pro anestezii nebo analgezii, pracuje se tak, aby zvíře bylo v případě pochybnosti vždy zvýhodněno. Z toho vyplývá, že při rozpoznání bolesti nastupuje povinnost jejího přiměřeného tlumení.

Bolest může mít u zvířat ještě řadu dalších druhotně působících negativních důsledků:

-hojení ran se komplikuje v důsledku aktivace mechanismů odezvy na stres

-zvířata jsou snadněji vystavena nepříznivým účinkům negativní energetické bilance v důsledku vyšší spotřeby energie a nižšího příjmu Potravy

-zvyšuje se výskyt opožděného probuzení z anestezie, což zvětšuje riziko postoperačních komplikací

-účinnost dýchání se snižuje

-zvyšuje se riziko sebepoškozování a okousávání ran

-v případech déle trvající bolesti se bolest stává chronickou a její další tlumení je pak obtížnější

-z důvodů déle trvajícího stresu se snižuje celková odolnost organismu vůči infekcím a zvyšuje se výskyt komplikací

Rozpoznání a kvantitativní vyjádření bolesti u zvířat bývá i za optimálních podmínek obtížným úkolem. Většina majitelů zvířat jako jsou psi, kočky a koně, je rozhodně schopna zaznamenat změny v chování u svých zvířat a tímto způsobem zjistit přítomnost bolesti nebo nepříjemných pocitů. Praktický veterinární lékař se nachází v mnohem obtížnější situaci. Nejenom že je v srovnání s majitelem mnohem méně obeznámen s konkrétním zvířetem, ale chování tohoto zvířete je navíc obvykle silně ovlivněno cizím a potenciálně nepřátelským prostředím veterinární ordinace. Výsledkem působení těchtó faktorů je skutečnost, že zvíře může projevovat příznaky bolesti méně zřetelně.

Pro účinné tlumení bolesti je třeba detailně znát fyziologii bolesti u zvířat, včetně důležitých mechanismů spouštění bolesti, metabolické cesty příslušných chemických mediátorů a typy receptorů, zapojených do těchto procesů.

Kromě čistě medicínského aspektu má tlumení bolesti u zvířat také nezanedbatelný rozměr etický. U domácích zvířat přitom nemusíme řešit tragický konflikt mezi etickou starostí o pohodu zvířat a vlastním účelem jejich chovu pro potřeby lidí, jako je tomu u zvířat hospodářských. Domácí zvířata jsou totiž chována v zásadě za jediným účelem - aby svým majitelům poskytovala lásku a na oplátku ji od nich přijímala. Rozsah, ve kterém zvířata - hlavně psi a kočky - piní v naší společnosti úlohu subjektů dávajících a přijímajících lásku, je mimořádný a neustále roste. Úloha těchto zvířat při poskytování a přijímání lásky je obzvlášť zřetelná v urbanizovaném prostředí. Především ve velkoměstech nabývá osamělost epidemických rozměrů. Pro lidi, kteří nemají partnera, jsou rozvedení, ovdovělí, noví ve městě, nesmělí, osamělí nebo bázliví, představuje zvíře, ať již je to pes nebo kočka, úžasný zdroj pro emocionální život. Pro staré lidi může domácí zvíře představovat nic menšího nežli tvora, kvůli kterému musí ráno vstát, jít ven a dál žít.

Stejně jako se v prostředí euroatlantické kultury řídíme určitými morálními imperativy ve vztahu k jiným lidem, platí určitá logika našich morálních povinností ke zvířatům. Když jsme už zvířata domestikovali a učinili je na nás závislými v jejich základních životních potřebách, uvalili jsme tím na sebe také morální povinnost jejich potřeby uspokojit. Dá se ještě pochopit, že opomeneme naše morální závazky vůči prasatům, jejichž maso jíme, a která jsme nikdy přímo neviděli, ale zapomenout na naše povinnosti vůči patnáctiletému psu, který nás má rád a který nás doslova pomáhal vychovávat od dětství, by bylo neodpustitelné. A jak již bylo uvedeno, není asi odsouzeníhodnější formy zanedbání povinností vůči našim zvířecím přátelům, než nechat je trpět bolestí, kterou lze jednoduchým zákrokem zmírnit.

V této souvislosti nás může ihned napadnout tato otázka: Proč se tedy v praxi malých zvířat věnuje tak málo pozornosti tlumení bolesti? K samotné aplikaci analgezie dochází totiž v praxi poměrně zřídka. Veterinární lékaři zcela pravidelně ordinují antibiotika, ale analgezii neaplikují, dokud si nejsou absolutně jisti, že pacient bolestmi skutečně trpí.

Zároveň však jen málo veterinárních lékařů ignoruje bolest u zvířat vědomě a úmyslně. Skutečnost je taková, že o bolesti u zvířat se toho vlastně ví velmi málo. Tak mohou existovat třeba názory, že příznaky bolesti, způsobené artritidou, jsou přirozeným důsledkem "stáří", a nikoliv problémem, který lze ovlivnit léčbou. K dalším problémům přispívá také současná definice bolesti, jak je akceptována Mezinárodní společností pro studium bolesti, v níž se výslovně potvrzuje, že pouze tvorové obdaření řečí mohou být považováni za schopné cítit bolest. Takováto definice má samozřejmě nepříjemné dopady jak na zvířata, tak i na malé děti. Absence ohledu na bolest u zvířat se rozšiřovala také proto, že až do konce šedesátých let představovala veterinární medicína převážně jen jakýsi doplněk k zemědělství, a to nejenom v komunistických zemích. Úlohy veterinárního lékaře byly striktně určovány ekonomickou hodnotou zvířete. Tlumení bolesti prvovýrobce příliš nezajímalo a proto se od veterinární medicíny ani neočekávalo. Je s podivem proč tolik praktických veterinárních lékařů je ještě stále proti postoperačnímu tlumení bolesti, i když ho klienti pro svá zvířata vyžadují. Přitom ti jsou nejenom ochotni za tuto službu zaplatit, ale činí tak dokonce rádi, a pro praktické veterináře by se vlastně jednalo o snadno vydělané peníze.

Předsudky zřejmě mizí jen velmi obtížně.

Zdroj: PLANETA ZVÍŘAT

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček